top of page

ANSVARSFÖRDELNING

Vissa delar av bostaden ansvarar föreningen för men det finns även ansvarsområden för respektive bostadsrättshavare. BRF Vintunnan tillhandahåller ett övergripande dokument som specificerar vilka områden som är föreningens respektive bostadsrättshavarens ansvar. Filen finns för nedladdning längst ner på sidan. Här nedan följer några exempel på ansvarsfördelning mellan bostadsrättsföreningen och bostadsrättsinnehavaren.

Om du noterar något i din lägenhet som måste åtgärdas och som du som lägenhetsinnehavare ansvarar för kontaktar du HSB och gör en felanmälan.

Man Gräsklippning

TRÄDGÅRDSSKÖTSEL

Det finns ingen uttalad policy vad gäller skötsel av trädgård och häckar, men styrelsen hänvisar till Linköpings Kommuns rekommendationer och förutsätter att dessa rekommendationer följs av respektive bostadsrättshavare.

SKADEDJUR

Bostadsrättshavaren har en plikt att vårda lägenheten. Detta innebär bland annat att se till att inte ohyra kommer in i lägenheten. Ohyra är olika typer av skadedjur, exempelvis vägglöss, kackerlackor, myror, tvestjärtar, pälsängrar och mjölbaggar. Om ohyra kommer in i en lägenhet riskerar den att spridas i övriga lägenheter och i föreningens fastighet.

ODLINGSLOTTER

Det finns ett flertal odlingslotter inom föreningen. Dessa får nyttjas av föreningens medlemmar kostnadsfritt, förutsatt att det finns lediga odlingslotter. Den som nyttjar odlingslotten ansvarar för att återställa odlingslotten när denna inte längre vill nyttja den. Kontakta styrelsen om du är intresserad av en odlingslott.

FRISKLUFTSFILTER

I varje lägenhet finns en köksfläkt som styr ventilationen i hela lägenheten. Det finns två filter i köksläkten som ska bytas två gånger per år. Föreningen beställer och bekostar bytet av filter. Det finns även, beroende på storlek på lägenheter, flera tilluftsfilter. Dessa byts av lägenhetsinnehavaren men föreningen tillhandahåller nya filter.

BADRUMSRENOVERING

Vid eventuell renovering av badrum ansvarar bostadsrättshavaren för att gällande branschregler följas. Vid flytt av avloppsbrunn ger föreningen ett bidrag på 500 kronor.

NYCKLAR

Lägenhetsinnehavaren ansvarar för nycklar och låset till lägenheten.

FÄRG

Föreningen ansvarar för ytskikt på fasad och på utsidan av förråden. Under hösten 2022 planeras det för att en entreprenör kommer till föreningen och ser över reparation och målning av de förråd där det behövs.

ÖVERGRIPANDE ANSVARSFÖRDELNING

bottom of page